قوی ترین بازها

تاریخ انتشار : 2024/02/07

قوی ترین باز ها را در این مقاله قصد معرفی داریم. بازهای قوی به طور کامل به یون های مربوطه خود تجزیه می شوند. هفت باز قوی عبارتند از:

هیدروکسید پتاسیم (KOH)

هیدروکسید سدیم (NaOH)

هیدروکسید باریم (Ba(OH)2)

هیدروکسید سزیم (CsOH)

هیدروکسید استرانسیوم (Sr(OH)2)

هیدروکسید کلسیم (Ca(OH)2)

لیتیوم هیدروکسید (LiOH)

روبیدیم هیدروکسید (RbOH)

قوی ترین بازها - سورن شیمی

چگونه قوی ترین بازها را شناسایی می کنید؟

پایه های قوی را می توان با بررسی درجه جدایی آنها شناسایی کرد. یک باز یک باز قوی است اگر به طور کامل به اسید مزدوج خود و یون های هیدروکسیل تجزیه شود. اگر فونداسیون تا حدی تجزیه شده باشد، فونداسیون ضعیف است. محلول های باز قوی حاوی غلظت بیشتری از یون های هیدروکسیل OH- نسبت به محلول های باز ضعیف هستند.

منظور از پایه قوی چیست؟

باز قوی ماده ای است که مانند یک باز عمل می کند و کاملاً تجزیه می شود و محلولی از یون های آن تشکیل می شود. اسید مزدوج و یون هیدروکسیل. بازها موادی هستند که یون های هیدروژن H+ را از اتم های دیگر می پذیرند.

باز قوی چیست؟ بازهای قوی به مواد شیمیایی گفته می شود که مانند بازها عمل می کنند و به طور کامل به یون های مربوطه خود تجزیه می شوند. بسیاری از بازهای قوی هیدروکسیدهای فلزی هستند، آنها از یک فلز با یون هیدروکسیل مانند هیدروکسید سدیم تشکیل شده اند. آیا پایه قوی است؟ کلمه پایه برای هیدروکسیل مناسب نیست. این یک پایه نیست، بلکه یک یون با بار منفی است. بازها تمایل به یونیزه شدن به اسید مزدوج و هیدروکسیل دارند

یون ها این بدان معنا نیست که یون هیدروکسیل خود یک باز است.

بازهایی که تا حدی به اسید مزدوج و یون های هیدروکسیل خود تجزیه می شوند به عنوان بازهای ضعیف طبقه بندی می شوند. می توان نتیجه گرفت که محلول های بازی با غلظت بالایی از یون های هیدروکسیل

از بازهای قوی ساخته شده اند در حالی که محلول های با غلظت کم یون هیدروکسیل از بازهای ضعیف منشاء می گیرند. جدول تعدادی از پایه های قوی مهم را به همراه موارد استفاده از آنها فهرست می کند.

هیدروکسید سدیم

یکی از مهم ترین باز هایی است که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد. سود سوزآور است. اولین استفاده مسکونی از سود سوزآور، که به عنوان لیمو نیز شناخته می شود، در تمیز کردن زهکشی ها است. همچنین از هیدروکسید سدیم در ساخت صابون ها و مواد شوینده استفاده می شود که برای مصارف خانگی نیز استفاده می شود. هیدروکسید پتاسیم در باتری های قلیایی استفاده می شود که برای تامین انرژی بسیاری از دستگاه ها از جمله کنترل از راه دور استفاده می شود.