ایزوپروپیل الکل در مقابل کرونا

تاریخ انتشار : 2021/07/21

ایزوپروپیل الکل همان الکل تمیز کننده ای است که برای ضدعفونی دست ها استفاده می کنیم تا دچار بیماری کرونا نشویم.
یکی از راه کارهای مقابله با ویروس کرونا تمیز نگهداری دست ها وسطوح مختلفی است که با آنها تماس داریم، زدن الکل وشستشوی دائم باعث پاکیزگی دست ها می شود. این ماده فراریت بالایی دارد یعنی وقتی برای تمیز کردن دست ها یا جاهای دیگر استفاده می کنیم اثری ازخود باقی نمیگزارد. در این نوشتار با سورن شیمی همراه باشید تا درمورد این ماده و خواص آن بیشتر بدانید.

مشخصات ایزوپروپیل الکل

این ماده به سرعت آتش می گیرد. درجه آتش گیری آن 12c است و جزمایعات بسیار آتش گیر محسوب می شود. ایزوپروپیل الکل مزه تلخی دارد. این ماده خاصیتیت ضد باکتریایی دارد، همچنین به صورت مایع می باشد. این ماده بی رنگ است و فرار می باشد.

ایزو پروپیل الکل وکاربرد هایش

ایزوپروپیل الکل کاربردهای مختلفی دارد، درصنعت، پزشکی، ماشین آلات وحتی تمیزکاری های خانه از ایزوپروپیل الکل استفاده می کنند.
این ماده فراریت بالایی دارد وبرای تمیز کردن شیشه واینه، دی وی دی، سی دی، وجداکردن چسب مناسب است.
درصنعت ماشین آلات برای تمیز کردن روغن ترمز سیستم های ترمز هیدرولیکی استفاده می شود.
ایزوپروپیل الکل برای ضدعفونی واستریل کردن سطوح بیمارستان نیز استفاده می شود. این ماده بی رنگ درساخت کیسه های که باعث کاهش التهاب مفاصل بیماری می شودوساخت محلول های پانسمان استفاده می شود.

روش تولید

برای ساخت ایزوپروپیل دو روش مرسوم وجود دارد:

روش اول

در روش قدیمی‌تر، ایزوپروپیل به صورت غیر مستقیم با استفاده از اسید سولفوریک برای تشکیل ایزوپروپیل سولفات هیدراته می‌شود. پس از آن ایزوپروپیل سولفات با بخار هیدرولیز می‌شود، تا اسید سولفوریک و ایزوپروپیل الکل به دست آید. این روش در آمریکا غالب است و طبق واکنش زیر در حضور H۲SO۴ انجام می‌گیرد:

CH۳CH=CH۲ + H۲O => (CH۳)۲CHOH

روش دوم:

روش مدرن تر، هیدراسیون مستقیم شیمیایی پروپیلن باخلوص بالای ۹۰% است. در این روش دیگر نیازی به اسید سولفوریک نیست. این روش بیشتر در اروپا مورد استفادهقرار می گیرد.

بایدها و نبایدها در کاربرد الکل در جهت پیشگیری از بیماری کروناویروس

در ایـن نوشتار قصـد بـر ایـن اسـت کـه واقعیـات مرتبط بـا برخی باورهـای نادرسـت در مـورد اثـرات الـکل در پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری 19-Covid مـرور شـود: الکل هایـی کـه در بـازار وجـود دارنـد، بـه سـه دسـته کلـی اتانول )الـکل اتیلیـک- الـکل سـفید- طبـی(ایزوپروپیـل الـکل )الـکل مـورد استفـاده جهت ضدعفونی کـردن به روش تماسـی( و متانول )الـکل متیلیـک- الـکل صنعتـی زرد رنگ) تقسـیم میشـوند.

دوران همه­‌گیری ویروس کرونا، استفاده­ ی وسیع از ایزوپروپانول به عنوان ضد عفونی کننده، می‌تواند میزان ابتلا را کنترل کند و زنجیره­ی بیماری را به طور موثر متوقف کند؛ زیرا ایزوپروپیل الکل، با از بین بردن غشای چربی اطراف باکتری­ها و ویروس­ها، می­تواند آن­ها را از بین ببرد و باعث حل شدن تمام اجزای حیاتی سلول شود. در نهایت طی این فرآیند سلول ویروس را به طور کامل از بین می‌رود.

کرونا

کرونا

مشکلات استفاده از ایزوپروپیل

اسـتفاده وسـواسی و زیاد از الـکل بعـد ازشست وشـو بـا آب و صابون، به جز حسـاس کردن پوسـت دسـت، تاثیر مثبتی درجهت ضدعفونی شـدن ندارد.
همجنین اسـتفاده طولانـی مـدت از مـواد ضدعفونـی کننـده الکلـی، زمینـه خشـکی پوسـت و اگزمـا را افزایـش میدهـد و فـرد دچـار التهـاب، خـارش و قرمـزی پوسـت و حتـی زخم پوسـتی می‌شود.

گندزدایی سطوح با ایزوپرپیل

مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز الکل برای از بین بردن ویروس ها موثر است. اتیل الکل 7۰ درصد یک میکروبکش با طی گسترده است و به طورکلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک )به عنوان مثال درپوش الستیکی ویال های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ وونتیالتورها) استفاده میشود.
بهدلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود میشود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده میگردد.
استفاده مکرر و طوالنی از الکل بهعنوان گندزدا میتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختشدن و ترک خوردگی الستیک و پالستیک های خاص شود.

نکات قابل توجه در استفاده ایزوپرپیل

از ایزوپروپیل الکل به طور مستقیم برای ضدعفونی وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر یا موبایل استفاده شود. همچنین استفاده از آن بر روی برخی پارچه ­ها و لوزام چوبی به دلیل ایجاد پوسیدگی توصیه

نمی­شود.